Ubuntu-RS forumi
@ - Verzija za Štampu

+- Ubuntu-RS forumi (http://forum.ubuntu-rs.org)
+-- Forum: Ubuntu opšta podrška (/Forum-ubuntu-opsta-podrska)
+--- Forum: Programiranje (/Forum-programiranje)
+--- Tema: @ (/Thread---21143)@ - djukob - 23.09.2018. 12.58

Šta fali ovoj skripti da bi se pravilno izvršila na Ubuntu
Kod:
#!/bin/bash

echo install digistore linux version start ...
echo ...

mkdir /digisoft
rm -rf /digisoft/install.log

logfile=/digisoft/install.log
digistore_home=/home/digistore
pgsql_home=/home/digistore/pgsql

useradd digistore 1>$logfile
echo digistore|passwd --stdin digistore 1>>$logfile
echo useradd digistore ok!

useradd postgres 1>>$logfile
echo postgres|passwd --stdin postgres 1>>$logfile
echo useradd postgres ok!

chmod 777 $digistore_home 1>>$logfile
chmod a+x data.zip 1>>$logfile

echo start unzip data.zip, please wait ...
unzip data.zip -d $digistore_home 1>>$logfile
echo unzip data.zip ok!

chown -R digistore.digistore $digistore_home 1>>$logfile
chmod -R a+x $digistore_home 1>>$logfile
mkdir $pgsql_home 1>>$logfile

pushd $digistore_home/postgresql-9.1.2 1>>$logfile

echo start configure postgres database, please wait ...
./configure --prefix=$pgsql_home 1>>$logfile 2>&1
echo configure postgres database ok!

echo start make postgres database, please wait ...
make 1>>$logfile 2>&1
echo make postgres database ok!

echo start make install postgres database, please wait ...
make install 1>>$logfile 2>&1
echo make install postgres database ok!

popd 1>>$logfile

mkdir $pgsql_home/data 1>>$logfile
chown -R postgres.postgres $pgsql_home 1>>$logfile

su - postgres -c "$pgsql_home/bin/initdb -D $pgsql_home/data --encoding=UTF-8 --locale=zh_CN.UTF-8" 1>>$logfile 2>&1
echo init postgres database ok!

su - postgres -c "$pgsql_home/bin/pg_ctl -D $pgsql_home/data start" 1>>$logfile 2>&1
echo postgres database start ok!

for var in 1 2 3 4 5
do
  count=`pgrep postgres|wc -l`
  if [ $count -ge 5 ]; then
   break
  else
   echo wait postgres database running...
   sleep 5s
  fi
done
sleep 15s

su - postgres -c "$pgsql_home/bin/createdb -U postgres -E UTF-8 jdigilight" 1>>$logfile 2>&1
echo create database jdigilight ok!

su - postgres -c "$pgsql_home/bin/pg_restore -U postgres $digistore_home/jdigilight.backup -d jdigilight" 1>>$logfile 2>&1
echo restore database jdigilight ok!

echo "alter user postgres with password 'postgres';" >> $pgsql_home/sql
su - postgres -c "$pgsql_home/bin/psql -U postgres -f sql -d jdigilight" 1>>$logfile 2>&1
echo postgres alter role ok!

$digistore_home/apache-tomcat/bin/jdigistore install 1>>$logfile
echo install jdigistore service ok!

$digistore_home/jstorebus/bin/jstorebus install 1>>$logfile
echo install jstorebus service ok!

$digistore_home/jstoreupdate/bin/jstoreupdate install 1>>$logfile
echo install jstoreupdate service ok!

cp $digistore_home/postgresql-9.1.2/contrib/start-scripts/linux /etc/init.d/postgres 1>>$logfile
chmod a+x /etc/init.d/postgres 1>>$logfile
chkconfig --add postgres 1>>$logfile
echo install postgres service ok!

service jstorebus start 1>>$logfile
echo service jstorebus start ok!

sleep 5s

service jdigistore start 1>>$logfile
echo service jdigistore start ok!

sleep 5s

service jstoreupdate start 1>>$logfile
echo service jstoreupdate start ok!

echo ...
echo install digistore linux version ok!

ip=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d: -f2 | cut -d" " -f1`
echo please login digistore with url - http://$ip:8081/jdigistoreRE: @ - djukob - 30.09.2018. 15.09

baš nikoHuh


RE: @ - promis - 30.09.2018. 22.54

Pa, reci zašto se ne izvršava kako treba? Šta se dešava, a šta treba da bude mesto toga?


RE: @ - Cvetan - 30.09.2018. 23.43

Uzgred, naslov teme ti je kriminalan.

Kako će neko da zaključi o čemu se ovde radi? Pa i da proba da ti pomogne? Smile


RE: @ - djukob - 01.10.2018. 17.24

Ne znam kako da naslovim.Ova scripta se izvršava na cent Os -u radi na redhet platformi na debianu ne.Kada se pokrene scripta treba da kreira bazu i kreira korisnika.


RE: @ - Flaunt - 01.10.2018. 22.09

Imaš li uopšte instaliran PostgreSQL na toj mašini ?


RE: @ - djukob - 02.10.2018. 17.58

nor,malno